Działy w firmie

X

Naszym zadaniem jest podnoszenie jakości zdrowia i leczenia w Polsce. Realizujemy te zadania mając ciągły kontakt z klientem. Nasi przedstawiciele na co dzień współpracują z lekarzami i farmaceutami na terenie całej Polski służąc im pomocą w zakresie informacji medycznej. Nasze działy to także miejsca gdzie rodzą się koncepcje, gdzie idee zmieniają się w rzeczywistość.

Nasze działy to przede wszystkim fantastyczni i kreatywni ludzie, którzy opracowują materiały edukacyjne potrzebne reprezentantom w pracy z klientami, którzy analizują kolumny liczb i danych abyśmy mogli efektywnie inwestować i się nieustannie rozwijać. Lubimy osiągać cele, pracujemy w szybkim tempie.

blok : 1 kolumna : pusty -
Zorientowanie na klienta

Zorientowanie na klienta
100% czasu poświęcamy zaspokajaniu potrzeb naszych klientów, a także przekraczaniu ich oczekiwań.

Społeczności lokalne

Społeczności lokalne
Nie ustajemy w wysiłkach, by każdy kraj i społeczności, w których działamy, stały się lepszymi miejscami do życia i pracy.

Ela,
Dział Finansów

Najbardziej w mojej pracy cenię sobie jej interdyscyplinarny charakter oraz możliwość poznawania bardzo interesujących ludzi.
blok : 1 kolumna : pusty -
Innowacyjność

Innowacyjność
Innowacyjność jest kluczem do poprawy zdrowia i utrzymania rozwoju oraz rentowności firmy Pfizer.

Wyniki

Wyniki
Dążymy do ciągłej poprawy wyników, uważnie oceniamy rezultaty naszej pracy i pilnujemy, aby nigdy nie zostały naruszone zasady etyki oraz szacunku dla ludzi.

Współpraca

Współpraca
Pracujemy razem jako poszczególne osoby, zespoły i jednostki operacyjne, przyczyniając się do osiągania wspólnych celów.

Etyka

Etyka
Wymagamy od siebie i innych przestrzegania najwyższych standardów etycznych, a także dbamy o najwyższą jakość naszych produktów i procesów.

Dział Zakupów

X

Dział ten zajmuje się koordynowaniem procesów  zakupowych, kształtowaniem oraz implementacją wytycznych dla organizacji, w szczególności w odniesieniu do procedur, zakresów odpowiedzialności, a ponadto identyfikacją obszarów optymalizacji w celu osiągnięcia oszczędności, strategii zakupowej dla danej grupy produktowej oraz dla danego dostawcy. Odpowiadamy m.in. za długoterminowe relacje z dostawcą, ustalamy warunki współpracy, odpowiadamy za wybór i podpisywanie umów z dostawcami oraz zarządzamy ryzykiem.

W celu usprawnienia procesów oraz poszukiwania oszczędności konieczne jest budowanie spójnych strategii zakupowych dla całej firmy - w tym celu przyjmujemy różnorodne strategie korzystania z efektów skali i efektów synergii. Ponadto analizujemy wydatki oraz je kontrolujemy, ciągle poszukując możliwych usprawnień i optymalizacji. Nasza rola polega na dostarczaniu wartości firmie poprzez uzyskiwanie oszczędności w zakupach, ale nie skupiamy się wyłącznie na cenie. Pragniemy zwiększyć pozycję konkurencyjną Pfizer w oparciu o jakość, poziom usług, technologię oraz potencjał dostawcy.

blok : 1 kolumna : pusty -

Dział Kontaktów Instytucjonalnych i Polityki Zdrowotnej

X

Jesteśmy odpowiedzialni za planowanie i wdrażanie projektów i rozwiązań mających na celu zapewnienie dostępności innowacyjnych terapii Pfizer dla pacjentów w Polsce. Aby zrealizować ten cel prowadzimy partnerską współpracę z  wieloma środowiskami kształtującymi system ochrony zdrowia w naszym kraju, w tym instytucjami rządowymi i pozarządowymi, jednostkami świadczącymi opiekę zdrowotną, podmiotami finansującymi system opieki zdrowotnej, stowarzyszeniami i organizacjami lekarskimi i pacjenckimi oraz ekspertami. Zarządzamy strategią cenową naszych leków a także wykonujemy złożone analizy efektywności kosztowej technologii medycznych uzasadniające ich finansowanie ze środków publicznych.

W oparciu o interpretację obowiązujących przepisów, przygotowujemy propozycje optymalnych dla pacjentów rozwiązań refundacyjnych. Utrzymujemy kontakty z krajowymi i zagranicznymi organizacjami branżowymi innowacyjnego przemysłu farmaceutycznego. Aktywnie uczestniczymy w grupach roboczych tych organizacji, rezultatem czego jest wypracowanie i wprowadzanie rozwiązań mających na celu poprawę systemu ochrony zdrowia w Polsce. Poszukujemy także innowacyjnych rozwiązań w celu zwiększenia dostępności terapii dla pacjentów korzystających z rosnącego segmentu rynku prywatnych usług medycznych, a także szukamy możliwości zastosowania nowych technologii medycznych, dla których brak jest finansowania publicznego.

W tym celu współpracujemy np. z prywatnymi instytucjami opieki medycznej, firmami abonamentowymi i ubezpieczeniowymi, fundacjami i pracodawcami, poszukując wspólnie możliwości spełnienia potrzeb terapeutycznych pacjentów. Na każdym kroku jesteśmy partnerem dla pacjentów i lekarzy, starając się wychodzić naprzeciw ich potrzebom w zakresie informacji i edukacji zdrowotnej.

blok : 1 kolumna : pusty -

Dział Finansów

X

Jesteśmy działem, w którym istnieje kilka oddzielnych sekcji, ściśle ze sobą współpracujących. Najliczniejsza osobowo sekcja księgowości jest odpowiedzialna za poprawne księgowanie faktur, rozliczanie pracowników oraz dokonywanie terminowych płatności na rzecz naszych kontrahentów. Ponadto księgowość utrzymuje bieżące kontakty z urzędami podatkowymi i celnymi, które obsługują spółkę oraz przygotowuje sprawozdania finansowe zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego. Główna księgowa współpracuje ściśle z audytorami spółki.

Sekcja analiz finansowych to zespół analityków, którzy na bieżąco monitorują wyniki finansowe spółki. Przedstawiając raporty i analizy finansowe, przygotowując budżety i prognozy, wspierają zarząd w podejmowaniu istotnych decyzji finansowych. Kontroler wewnętrzny, współpracując ze wszystkimi innymi działami, dba o taki kształt wewnętrznych procedur, aby z jednej strony gwarantowały one niezbędny poziom kontroli finansowej, a jednocześnie sprzyjały procesom poprawy efektywności i skuteczności działania.

blok : 1 kolumna : pusty -

Dział Technologii Biznesowej

X

Dział Technologii Biznesowej wspiera programy i projekty handlowe i marketingowe we wszystkich aspektach związanych z technologią. Wdraża nowoczesne rozwiązania zwiększając w ten sposób ogólną efektywność organizacji. Dba także o zapewnienie ciągłości operacyjnej całej firmy i bezawaryjne funkcjonowanie systemów poprzez utrzymanie istniejącej infrastruktury i wsparcie użytkowników końcowych.

blok : 1 kolumna : pusty -

Dział Handlowy

X

Jesteśmy działem, który określa i realizuje politykę handlową naszej firmy. Zajmujemy się współpracą z naszymi partnerami handlowymi - dystrybutorami leków, w tym przygotowaniem i realizacją promocji produktów. Pracownicy Działu Handlowego są także odpowiedzialni za planowanie i zarządzanie zapasami produktów firmy Pfizer. Zajmują się także logistyką, czyli bieżącym przyjmowaniem zamówień na leki i ich realizacją.

blok : 1 kolumna : pusty -

Dział Korporacyjny

blok : 1 kolumna : pusty -

Dział Szczepionek

X

Globalna Dywizja Produktów Innowacyjnych to grupa produktów wysoko specjalistycznych skupionych w różnych obszarach terapeutycznych, rozpoczynając od programów lekowych, poprzez programy profilaktyczne, na produktach objętych refundacją kończąc.

Kasia,
Dział Zakupów

Największą wartością dla
mnie jest świadomość, że pracując w Pfizerze mogę przyczyniać się do poprawy jakości życia naszych pacjentów.
blok : 1 kolumna : pusty -
Patrycja

Patrycja

>
X

Od sierpnia 2015 roku pracuję w firmie Pfizer na stanowisku Kierownika ds. Ekonomiki Zdrowia i Polityki Cenowej w Dziale Kontaktów Instytucjonalnych i Polityki Zdrowotnej Pfizer Polska. Jestem odpowiedzialna za koordynowanie procesów refundacyjnych i cenowych we wszystkich działach biznesowych. Moja rola polega na gromadzeniu, analizie oraz dyskusji z Koleżankami i Kolegami z działów biznesowych wewnętrznych i zewnętrznych danych dotyczących sytuacji refundacyjnej i cenowej naszych leków w kraju i Unii Europejskiej.

Moim zadaniem jest także zabezpieczenie efektywnego i terminowego wdrożenia, dokumentacji i komunikacji konkretnych procesów związanych z polityką cenową, we współpracy z Koleżankami i Kolegami w Polsce i regionie oraz globalnym zespołem zajmującym się cenami leków. 

 

Przed objęciem obecnego stanowiska, pracowałam jako Kierownik ds. Ekonomiki Zdrowia w Dziale ds. Kontaktów Instytucjonalnych i Polityki Zdrowotnej Pfizer Polska.

blok : 1 kolumna : pusty -
Elżbieta

Elżbieta

>
X

W Pfizer pracuję od ponad 25 lat. Swoją karierę rozpoczęłam w zupełnie innych warunkach ekonomicznych i społecznych. Było to wówczas małe przedstawicielstwo zatrudniające zaledwie kilka osób. Na początku nie było komputerów, poczty elektronicznej, a telefony często nie działały. W Polsce nie obowiązywały żadne jasne przepisy, a demokracja i wolnorynkowe reguły dopiero się tworzyły. O nowoczesnych technologiach jakie są teraz dostępne nawet nikt nie marzył. Stopniowo firma przekształcała się w dużą organizację.

 

Byłam świadkiem wielu ważnych wydarzeń, podejmowania różnych decyzji, czasem bardzo trudnych, przystosowywania się do nowych wymagań rynkowych. Dało mi to możliwości rozwoju zawodowego i pracy na różnych stanowiskach. W kilkuosobowej firmie byłam asystentką, zajmowałam się księgowością i sprawami personalnymi. W momencie powstania odrębnego Działu Księgowości zarządzałam niewielką grupą osób. W trakcie rozwoju firmy objęłam stanowisko Starszej Księgowej, a od kilku miesięcy pracuję jako Kierownik w Dziale Rozliczeń z Dostawcami i Pracownikami.

Mam wspaniały zespół, w którym kilka osób pracuje równie długo jak ja. Brałam udziału w wielu projektach i szkoleniach. Równocześnie miałam możliwość poszerzania swojej wiedzy, uczenia się na podstawie doświadczeń, podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Przez te lata poznałam wiele wspaniałych osób, z niektórymi utrzymuję nadal kontakty.

blok : 1 kolumna : pusty -
Sebastian

Sebastian

>
X

Jestem pracownikiem Działu Technologii Biznesowej, który przede wszystkim wspiera projekty biznesowe Pfizer Polska w obszarze zwiększania efektywności działania firmy poprzez wdrażanie nowoczesnych systemów oprogramowania, rozwiązań globalnych i regionalnych oraz przez wsparcie informatyczne dla wszystkich pracowników. Zasoby zespołu są stopniowo uwalniane dla ulepszania relacji z klientem końcowym: hurtowniami, aptekami oraz lekarzami - poprzez wspólne budowanie rozwiązań wspierających dostęp do informacji medycznej oraz optymalizujących działania handlowo-sprzedażowe.

Wdrażamy nowoczesne projekty związane z centralizacją usług informatycznych, ujednolicaniem infrastruktury oraz centralizowaniem rozwiązań. Najbardziej w mojej pracy cenię kontakt z klientem, nowatorskie projekty i możliwość współpracy nie tylko na szczeblu lokalnym ale również i regionalnym. Jesteśmy zaangażowani praktycznie we wszystkie procesy w naszej firmie i każdy projekt jest dla mnie za każdym razem nowym doświadczeniem i świetnym doświadczeniem rozwojowym.

blok : 1 kolumna : pusty -

Paweł
Dział Handlowy

Praca w tak złożonym i różnorodnym produktowo dziale daje mi możliwość pracy, poznania i rozwijania się w wielu skrajnie różnych obszarach terapeutycznych.
blok : 1 kolumna : pusty -
Anna

Anna

>
X

Wkrótce minie 20 lat, odkąd zaczęłam pracę w polskim oddziale firmy Pfizer. Przez ten czas miałam niebywałą przyjemność obserwować, jak firma dynamicznie się rozwija i zmienia. Powstały nowe obszary działania, struktura, produkty oraz nasza kultura organizacyjna. Mnie również
zapewniono możliwości osobistego rozwoju zawodowego. Swoje doświadczenie zdobywałam, pełniąc różne funkcje: początkowo asystentki w Dziale Marketingu, później kierownika biura zarządzającego administracją, flotą samochodową, dystrybucją i, aktualnie, menedżera ds. komunikacji wewnętrznej. Cenię sobie firmę Pfizer za to, że w pełni mi zaufała i dała szansę realizacji moich marzeń.
 

blok : 1 kolumna : pusty -
Marta

Marta

>
X

Jestem przede wszystkim odpowiedzialna za zarządzanie zespołem sprzedaży w Dziale Szczepionkowym. Oczywiście zarządzanie to nie wszystko. Jestem odpowiedzialna również za wdrażanie założeń marketingowych w poszczególnych działaniach tego zespołu, do tego dochodzą inne zadania, często wychodzące poza zakres czysto sprzedażowy. Praca w tak ciekawym obszarze jakim są szczepienia daje mi możliwość nauki, zawodowego rozwoju i przy okazji dużą przyjemność- bo zespół szczepionkowy to fachowi, zaangażowani ludzie, pracujący z misją.