Odpowiedzialność społeczna w Pfizer

X

Corporate Responsibility (CR) - odpwiedzialność biznesu to wpisane w strategię firmy długofalowe podejście do biznesu w kontekście jego oddziaływania na środowisko naturalne, interakcji ze społecznościami lokalnymi czy zarządzania ładem korporacyjnym. To dążenie do zapewnienia efektywności i dochodowości biznesu przy zachowaniu równowagi między interesem firmy a dbałością o zasady etyczne, prawa pracowników, otoczenie społeczne i środowisko naturalne.

W Pfizer wierzymy, że dzięki ciągłemu doskonaleniu standardów CR, tj. stałemu podnoszeniu jakości naszych produktów i odpowiadaniu na zmieniające się oczekiwania rynku wzmacniamy wartość firmy, realizując nasz cel  - zapewnienie pacjentom leczenia, które przyczynia się do istotnej poprawy jakości ich życia

W firmie Pfizer wierzymy, że dzięki ciągłemu doskonaleniu standardów Corporate Responsibility wzmacniamy wartość firmy, realizując nasz cel - zapewnienie pacjentom leczenia, które przyczynia się do istotnej poprawy jakości ich życia.
Dobre praktyki

Dobre praktyki

>
X

Dla firmy Pfizer istotne jest budowanie zaufania wśród interesariuszy nie tylko poprzez wprowadzanie innowacji zapewniających pacjentom terapie, które polepszą ich życie, lecz również poprzez sposób prowadzenia działalności.

Każdy pracownik Pfizer, niezależnie od funkcji i stanowiska, jest zobowiązany do uczciwości, rzetelności i postępowania zgodnie z wytycznymi wewnętrznego kodeksu etycznego i wszelkimi politykami pomocniczymi. Wypracowane przez Pfizer wytyczne nie tylko pokrywają się z przepisami prawnymi i zapisami kodeksów branżowych, lecz również nakładają dalsze samoregulacje. 

Poprzez przynależność do organizacji takich jak Związek Pracodawców Firm Innowacyjnych INFARMA i Izba Gospodarcza FARMACJA POLSKA, Pfizer jest sygnatariuszem kodeksów branżowych, które zawierają wytyczne dotyczące etycznej i przejrzystej współpracy ze środowiskiem medycznym. 

Pfizer był również pierwszą amerykańską spółką, która (w 1992 roku) stworzyła dział Corporate Governance dbający o odpowiedzialne i przejrzyste zarządzanie ładem korporacyjnym i otwartą komunikację Spółki z jej udziałowcami. 

Polityka różnorodności

Polityka różnorodności

>
X

20 stycznia 2017 r. firma Pfizer Polska została przyjęta do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności, koordynowanej w Polsce przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.  

 

Pfizer promuje politykę różnorodności, tolerancji i równouprawnienia, wspierając m.in. aktywną rolę kobiet w biznesie. Jedna z inicjatyw Pfizer w tym zakresie to Światowa Rada Kobiet (Global Women’s Council) składająca się zarówno z kobiet, jak i mężczyzn zajmujących wysokie stanowiska w firmie  Pfizer na całym świecie, dla których wspólnym celem jest przyspieszenie procesu, dzięki któremu staniemy się najchętniej wybieranym przez kobiety pracodawcą. 

 

Nad polityką różnorodności, tolerancji i równouprawnienia w Pfizer w Europie czuwa DICE: Diversity & Inclusion Council Europe. Organ ten dba o przestrzeganie polityki różnorodności, w tym koncentruje się na równouprawnieniu kobiet oraz włączaniu i tolerancji dla innych grup: osób niepełnosprawnych, LGBT, osób wyróżniających się kulturowo, religijnie lub kolorem skóry.

 

Lokalnym, działającym w Polsce, organem DICE jest zespół pracowników zrzeszonych w grupie CRG Diversity & Inclusion Poland, działający pod nazwą KALEJDOSKOP.

Członkowie tej grupy dedykowani są do promowania kultury różnorodności i równouprawnienia w wielu aspektach oraz czuwania nad realizacją idei Diversity & Inclusion w Pfizer w Polsce.

 

Obecnie w Polsce 66 proc. pracowników Pfizer stanowią kobiety, również kobieta jest Prezesem firmy. W grupie zarządzającej Pfizer w Polsce jest 7 kobiet i 4 mężczyzn.

 

Ogółem zatrudniamy obecnie 218 kobiet i 111 mężczyzn. Wśród menedżerów zarządzających pracownikami  ponad połowa to kobiety. Promujemy politykę zatrudniania oraz promowania pracowników nie ze względu na płeć, lecz ze względu na umiejętności, zdolności, doświadczenie zawodowe i wykształcenie. W Pfizer stosujemy elastyczne rozwiązania dotyczące czasu pracy dostosowane do polityki poszczególnych działów (polityka Home Office), dzięki czemu jesteśmy atrakcyjnym pracodawcą dla młodych matek.

Pfizer Polska od lat wspiera również inicjatywy edukacyjne podejmowane przez organizacje non-profit mające na celu budowanie świadomości prozdrowotnej.
Społeczności lokalne

Społeczności lokalne

>
X

Chcemy, aby nasza firma była blisko ludzi w potrzebie i dawała nadzieję na lepsze jutro. Dlatego, poza wpisanym w działalność firmy dążeniem do poszerzania dostępu do leków i opieki zdrowotnej, Pfizer stara się wspierać ludzi najbardziej potrzebujących, pokrzywdzonych przez los lub chorych, zwłaszcza dzieci.

 

Jesteśmy dumni z Pracowników Pfizer  Polska, którzy od lat wspierają  dzieci wychowujące się w trudnych warunkach, m.in. poprzez akcje takie jak „Bajkowe lato”, której celem jest stworzenie dla nich m.in. biblioteki z książkami i grami planszowymi, które umilą dzieciom czas wakacji.

 

W 2017 roku udzieliliśmy wsparcia następującym organizacjom pozarządowym reprezentującym potrzeby pacjentów:

 

Federacja Stowarzyszeń Amazonki – wsparcie w kwocie 15000 zł przeznaczone na warsztaty edukacyjne Amazonek.

 

Fundacja Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych wsparcie w kwocie 10000 zł, przeznaczone na organizację VI Forum Pacjentów Onkologicznych.

 

Fundacja OMEALIFE Rak Piersi Nie Ogranicza wsparcie w kwocie 9000 zł, przeznaczone na organizację Konferencji „SIŁA DETERMINACJA MARZENIA przy zaawansowanym raku piersi kobiet”.

 

Ogólnopolskie  Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową  wsparcie w kwocie 50000 zł, przeznaczone na realizację projektu edukacyjno-informacyjnego "Akademia Pacjentów z Nowotworami Krwi".

Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty GLADIATOR – wsparcie w kwocie 13000 zł, przeznaczone na publikację edukacyjną dla pacjentów cierpiących na raka nerki "Księga odwagi i nadziei".

 

Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty GLADIATOR – wsparcie w kwocie 10000 zł, przeznaczone na organizację spotkań z pacjentami cierpiącymi na raka nerki.

 

Stowarzyszenie Parasol dla Życia – wsparcie w kwocie 100000 zł, przeznaczone na realizację działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki szczepionkowej przeciwko infekcjom pneumokokowym grup docelowych (rodziców, opiekunów, pracowników socjlanych) oraz kontynuację programu edukacyjnego z 2016 r. "Edukacja w zakresie aktualnej sytuacji epidemiologicznej zakażeń pneumokokowych oraz profilaktyki inwazyjnych zakażeń bakteryjnych u dzieci w poszczególnych regionach kraju".

 

Fundacja „Aby Żyć” – wsparcie w kwocie 750000 zł, przeznaczone na realizację III etapu kampanii informacyjno-edukacyjnej poświęconej kleszczowemu zapaleniu mózgu.

 

Fundacja „Aby Żyć” – wsparcie w kwocie 31755 zł, przeznaczone na kampanię społeczno-edukacyjną na rzecz szczepień przeciwko pneumokokom.

 

Fundacja „Aby Żyć” – wsparcie w kwocie 100000 zł, przeznaczone na profilaktykę zakażeń poprzez stosowanie szczepień jako narzędzia zapobiegawczego chorobom zakaźnym i zachęcanie do szczepień ochronnych przeciw wirusowi KZM i pneumokokom.

Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Zakrzepicę i Skazy Krwotoczne "THROMBUS" – wsparcie w kwocie 7000 zł, przeznaczone na diagnostykę i szkolenia dla nosicielek hemofilii.

 

Krajowe Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN – wsparcie w kwocie 40000 zł, przeznaczone na realizację projektu „Wsparcie ruchu pacjentów dotkniętych amyloidozą w budowaniu świadomości społecznej oraz medycznej o chorobie i możliwościach jej diagnostyki i terapii”.

 

Krajowe Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN – wsparcie w kwocie 30000 zł, przeznaczone na realizację projektu „Wsparcie świadomości pacjenckiej i medycznej o chorobie amyloidoza TTR”.

 

Krajowe Forum na Rzecz Terapii Chorób Rzadkich ORPHAN – wsparcie w kwocie 35000 zł, przeznaczone na realizację kampanii „Rzadkie Choroby są częste i ważne".

 

Fundacja Neuropozytywni - wsparcie w kwocie 14000 euro, przeznaczone na realizację projektu Brain Plan dla Polski.

 

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej – wsparcie w kwocie 50 000 zł, przeznaczone na organizację Konferencji z okazji Światowych Obchodów Dnia Chorego.

 

Łącznie w 2017 roku, na wsparcie lokalnych organizacji i fundacji służących pacjentom, przeznaczyliśmy ponad 1,3 miliona złotych.

 

 

Wsparcie udzielone w 2016 roku

Wsparcie udzielone w 2015 roku

Wsparcie udzielone w 2014 roku

Środowisko naturalne

Środowisko naturalne

>
X

Jako firma, która promuje kulturę organizacyjną OWN IT!, czyli kulturę, w której każdy (pracownik) bierze odpowiedzialność za to, co robi, Pfizer przywiązuje wagę do kwestii ochrony środowiska. Każdy z nas powinien pamiętać o tym, że środowisko ma służyć nie tylko nam, ale i kolejnym pokoleniom.

Troszczymy się o środowisko poprzez ekologiczne rozwiązania w budynkach, biurach, samochodach i przez codzienne zachowania, promując m.in. odpowiedzialne drukowanie czy dojazdy do pracy rowerem lub komunikacją miejską. W ramach odpowiedzialnego zużywania zasobów staramy się zwiększać efektywność środowiskową ograniczając zużycie energii i wody, zmniejszając ilość odpadów, jednocześnie zwiększając procent ich recyklingu.

Społeczności globalnie

Społeczności globalnie

>
X

Leki firmy Pfizer i współpraca ze społecznościami przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia ludzi na całym świecie. Współpraca ze społecznościami koncentruje się na inwestowaniu zasobów firmy - ludzi, umiejętności, doświadczeń i funduszy - w celu poszerzenia dostępu do leków i opieki zdrowotnej w społecznościach, w których dostęp do takich usług jest utrudniony.

Dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu i współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, organizacjami wielostronnymi, przedstawicielami władz i partnerami z sektora prywatnego firma Pfizer dąży do opracowania i wdrożenia zrównoważonych programów pomocy, wpływających pozytywnie na globalny stan zdrowia ludzi. Na przykład firma Pfizer:

- opracowała globalny program Global Health Fellows (GHF), w ramach którego

pracownicy firmy Pfizer współpracują z organizacjami non-profit na rzecz rozwiązywania problemów systemowych związanych z opieką zdrowotną i służenia społecznościom w potrzebie cenną pomocą techniczną, wiedzą i istotnymi umiejętnościami. Dotychczas ponad 300 pracowników we współpracy z ponad 40 organizacjami wzięło udział w programie w 40 krajach.

jest współautorem międzynarodowej inicjatywy na rzecz walki z jaglicą (International Trachoma Initiative), będącej publiczno-prywatnym partnerstwem powołanym w celu wyeliminowania głównej, uleczalnej przyczyny ślepoty na świecie. Pfizer przeznaczył na ten cel ponad 280 mln terapii antybiotykowych w 21 krajach;

- zapewnia edukację i pomoc dotyczącą opieki zdrowotnej, prowadzi programy promujące zdrowy tryb życia i świadczy inne usługi zdrowotne przeznaczone dla społeczności w ramach programu Pfizer Health Solutions.

 

Dodatkowe informacje na temat inwestycji zdrowotnych firmy Pfizer można znaleźć w corocznym sprawozdaniu Pfizer dostępnym w części Responsibility na stronie internetowej pod adresem www.pfizer.com