Kodeks Przejrzystości Europejskiej Federacji Przemysłu Farmaceutycznego i Stowarzyszeń EFPIA

Szanowni Państwo,

 

Pfizer Polska regularnie współpracuje z Przedstawicielami zawodów medycznych (HCPs) oraz Organizacjami ochrony zdrowia (HCOs), którzy doradzają nam w obszarach rozwoju leków, pełniejszym zrozumieniu roli, jaką nasze leki pełnią w terapiach pacjenckich, w ekonomice zdrowia oraz w najlepszych praktykach klinicznych. Te robocze relacje w sposób najzupełniej podstawowy wpływają na budowanie ogólnoświatowej informacji niezbędnej nam, by dostarczać innowacyjnych metod leczenia udoskonalających życie i zdrowie pacjentów oraz aby współdzielić informację pomocną w podejmowaniu decyzji dotyczących badań klinicznych. Przedstawiciele zawodów medycznych, jako punkt pierwszego kontaktu z pacjentem, dysponują nieocenioną wiedzą fachową na temat rezultatów leczenia pacjentów i prowadzenia terapii. Ta fachowa wiedza pomaga nam w coraz lepszym dostosowywaniu produktów do potrzeb pacjentów, a tym samym w całościowym doskonaleniu opieki nad chorymi. Pragniemy, aby nasze społeczeństwo wiedziało i rozumiało, co i w jaki sposób robimy. W tym celu zobowiązaliśmy się do przestrzegania zasad przejrzystości o tym jak prowadzimy biznes oraz o relacjach z Przedstawicielami zawodów medycznych i Organizacjami ochrony zdrowia. Ufamy, że współdzielenie informacji o tych relacjach jest uczciwym i otwartym sposobem, który pomoże nam uwypuklić krytyczną wartość, jaką wnoszą one w nasz wysiłek polepszania życia i zdrowia Polaków. Wierzymy, że jawność jest niezbędna, aby zbudować i utrzymać zaufanie do nas i do naszych produktów. Silnie wspieramy wysiłki Europejskiej Federacji Stowarzyszeń i Firm Farmaceutycznych EFPIA, aby wzmocnić i ulepszyć zasady przejrzystości w całym przemyśle farmaceutycznym.

 

Kodeks Przejrzystości EFPIA dostarcza nam wspólnej bazy dotyczącej zasad raportowania świadczeń i wynagrodzeń w całej Europie. Więcej informacji dotyczących Kodeksu można otrzymać na portalu Stowarzyszenia EFPIA: http://transparency.efpia.eu. Kodeks Przejrzystości umożliwia także rzetelne ukazanie zakresu i wartości współpracy, stanowiąc ważny krok w kierunku budowy większego wzajemnego zaufania pomiędzy branżą farmaceutyczną, środowiskiem medycznym i pacjentami.

 

Publikujemy raport świadczeń i wynagrodzeń, których Pfizer Polska dokonał w roku 2017 dla Przedstawicieli zawodów medycznych oraz dla Organizacji ochrony zdrowia. Niniejsza nota metodologiczna prezentuje niektóre, najistotniejsze aspekty dotyczące kategorii świadczeń i wynagrodzeń oraz formatu ich upublicznienia.

 

Świadczenia uzyskane przez Przedstawicieli zawodów medycznych

 

 

 

Świadczenia uzyskane przez Organizacje ochrony zdrowia

 

 

Świadczenia związane z działalnością badawczo-rozwojową

 

 

Powyższe informacje są publikowane wyłącznie do celów przejrzystości, w szczegółach określonych w INFORMACJI O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEDSTAWICIELI ZAWODÓW MEDYCZNYCH DLA KRAJÓW EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (w sekcji „PUBLIKOWANIE INFORMACJI O PRZEKAZANYM PZM WSPARCIU”). Nie wiąże się to z generalną autoryzacją dla użytkowników strony internetowej do dalszego przetwarzania danych PZM, takiego jak łączenie ich z informacjami publikowanymi na innych stronach internetowych.

 

AKTYWNOŚCI PFIZER POLSKA ZWIĄZANE Z KATEGORIAMI KODEKSU PRZEJRZYSTOŚCI

 

Poniższe tabele wyjaśniają, jakie aktywności raportujemy w poszczególnych kategoriach Kodeksu Przejrzystości EFPIA.

 

Świadczenia uzyskane przez Przedstawicieli zawodów medycznych
Koszty poniesione w związku z Wydarzeniami Wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług
Opłaty rejestracyjne Koszty podróży i zakwaterowania Wynagrodzenie podstawowe Wydatki dodatkowe
Koszty udziału w Wydarzeniu. Bilety lotnicze, kolejowe, taksówki, wynajem samochodów, opłaty parkingowe, zwrot funduszy za przejazd własnym środkiem transportu, wizy, ubezpieczenie podróżne, jeśli koszty te pozostają w bezpośrednim związku z podróżą, koszty zakwaterowania. Wynagrodzenie za: wykłady i prelekcje, pracę w zespołach doradczych (nie dotyczy zespołów pracujących w obszarze badań i rozwoju), opracowania medyczne, analizę danych, przygotowywanie materiałów edukacyjnych, wywiadów post-marketingowych, konsultacji i doradztwa, treningu prelegenta, jeśli prelekcja związana jest bezpośrednio z kontraktem na prelekcję lub wykład, udział w edukacyjnych programach mentorskich. Koszty związane ze świadczonymi usługami, tj. bilety lotnicze, kolejowe, taksówki, wynajem samochodów, opłaty parkingowe, zwrot funduszy za przejazd własnym środkiem transportu, wizy, ubezpieczenie podróżne, jeśli koszty te pozostają w bezpośrednim związku z podróżą, koszty zakwaterowania.

 

Świadczenia uzyskane przez Organizacje ochrony zdrowia
Darowizny Koszty poniesione w związku z Wydarzeniami Wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług
Opłaty
rejestracyjne
Koszty podróży i
zakwaterowania
Wartość umów sponsoringu Wynagrodzenie podstawowe Wydatki dodatkowe
Darowizny na cele charytatywne, stypendia edukacyjne, kursy organizowane przez Organizacje ochrony zdrowia, opłaty dla wykładowców klasyfikowane jako stypendia edukacyjne. Koszty udziału w Wydarzeniu. Bilety lotnicze, kolejowe, taksówki, wynajem samochodów, opłaty parkingowe, zwrot funduszy za przejazd własnym środkiem transportu, wizy, ubezpieczenie podróżne, jeśli koszty te pozostają w bezpośrednim związku z podróżą, koszty zakwaterowania. Koszty zorganizowania powierzchni wystawienniczej lub reklamowej.
Koszty umieszczenia logo sponsorującego lub logo marki produktu sponsorującego w programie Wydarzenia lub w zaproszeniu na Wydarzenie. Koszty zorganizowania sympozjum satelitarnego podczas trwania kongresu.
Koszty udziału w Wydarzeniu przedstawicieli sponsorującego.
Wynagrodzenie za: wykłady i prelekcje, pracę w zespołach doradczych (nie dotyczy zespołów pracujących w obszarze badań i rozwoju), opracowania medyczne, analizę danych, przygotowywanie materiałów edukacyjnych, wywiadów post-marketingowych, konsultacji i doradztwa, treningu prelegenta, jeśli prelekcja związana jest bezpośrednio z kontraktem na prelekcję lub wykład, udział w edukacyjnych programach mentorskich, wynajem pomieszczeń. Koszty związane ze świadczonymi usługami, tj. bilety lotnicze, kolejowe, taksówki, wynajem samochodów, opłaty parkingowe, zwrot funduszy za przejazd własnym środkiem transportu, wizy, ubezpieczenie podróżne, jeśli koszty te pozostają w bezpośrednim związku z podróżą), koszty zakwaterowania.

 

ŹRÓDŁA INFORMACJI

 

Informacje i dane dotyczące upublicznionych świadczeń i wynagrodzeń w tym raporcie pochodzą z wielu źródeł wewnętrznych firmy Pfizer. Przedstawiamy poniżej rysunek poglądowy procesu zbierania i raportowana danych.

 

 

Upubliczniane świadczenia i wynagrodzenia zbierane są z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych, następnie przekazywane do centralnej bazy danych gdzie są weryfikowane i przygotowywane do raportowania. Z bazy centralnej generowany jest Raport Przejrzystości.

 

DEFINICJE  ŚWIADCZEŃ I WYNAGRODZEŃ

 

Ta sekcja opisuje niektóre kluczowe aspekty definicji związanych ze świadczeniami i wynagrodzeniami.

 

Definicja Przedstawiciela zawodu medycznego (HCP)

Przedstawicielem zawodu medycznego jest każda osoba fizyczna:

  1. będąca lekarzem, lekarzem dentystą, farmaceutą, felczerem (starszym felczerem), pielęgniarką, położną, diagnostą laboratoryjnym, ratownikiem medycznym lub technikiem farmaceutycznym, lub

  2. inna niż wymienione w pkt a) powyżej, która w ramach wykonywanego zawodu uprawniona jest do przepisywania, nabywania, dostarczania, zalecania lub podawania produktów leczniczych, lub
  3. będąca urzędnikiem lub pracownikiem organu administracji lub innej organizacji lub instytucji, działającej zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, który to podmiot może nabywać, dostarczać lub podawać produkty lecznicze, jeżeli osoba ta uczestniczy w procesie nabywania, dostarczania lub podawania produktów leczniczych,

wykonująca zawód na terenie Europy. Za Przedstawicieli zawodów medycznych uznaje się również te osoby zatrudnione przez Sygnatariusza Kodeksu Przejrzystości na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, których podstawowym zajęciem jest wykonywanie zawodów wskazanych w pkt a) b) powyżej.

 

Definicja Organizacji ochrony zdrowia (HCO):

Organizacją ochrony zdrowia jest każdy podmiot:

  1. będący placówką opieki zdrowotnej, organizacją medyczną lub organizacją naukową z zakresu zdrowia lub medycyny, niezależnie od jego formy organizacyjnej i prawnej, taki jak szpital, klinika, fundacja, uczelnia, inna instytucja dydaktyczna lub towarzystwo naukowe (z wyjątkiem organizacji pacjentów w rozumieniu Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego), lub
  2. za pośrednictwem którego udzielane są świadczenia przez jednego lub więcej Przedstawicieli zawodów medycznych,

z siedzibą na terytorium Europy. Za Organizacje ochrony zdrowia nie są uważani przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy lub detaliczny produktami leczniczymi.

 

Identyfikator unikatowy: niniejszy raport został częściowo zbudowany w oparciu o unikatowy wewnętrzny identyfikator Cegedim OneKey ID, jednak z uwagi na opcjonalność tego identyfikatora nie jest on ujęty w raporcie.

 

Terminowość świadczeń i wynagrodzeń: niniejszy raport zawiera wszystkie świadczenia i wynagrodzenia, których data transakcyjna wypadła w roku 2017. Datę transakcyjną najczęściej definiujemy, jako datę płatności z naszych systemów finansowych. W przypadku spotkań jest to ich ostatni dzień.

 

Kontrakty wieloletnie: w sytuacji, gdy kontrakt jest wieloletni, jego indywidualne świadczenia i wynagrodzenia są upubliczniane w odpowiednich okresach raportowania.

 

Postępowanie w przypadku nieskonsumowania lub częściowego skonsumowania przekazanego świadczenia: Jeśli nie doszło do przekazania wartości, informacja o świadczeniu i wynagrodzeniu nie podlega publikacji. Jeśli nie doszło do skonsumowania, lub doszło tylko do częściowego skonsumowania przekazanego świadczenia, to informacja o tym świadczeniu podlega opublikowaniu.

 

Pozyskiwanie zgód od Przedstawicieli zawodów medycznych lub Organizacji ochrony zdrowia na upublicznienie świadczeń i wynagrodzeń: Pfizer Polska oręduje wysiłkom na rzecz przejrzystości i dokłada wszelkich starań, aby w sposób efektywny przekonywać swoich partnerów do przekazywania zgód na upublicznienie świadczeń i wynagrodzeń. Pfizer Polska prosi Przedstawicieli zawodów medycznych o wyrażenie zgody na piśmie, natomiast w uzasadnionych przypadkach prosimy także Organizacje ochrony zdrowia o przekazanie nam takich zgód.  W sytuacji, gdy Przedstawiciele zawodów medycznych oraz Organizacje ochrony zdrowia przekazują nam swoje zgody, suma wszystkich świadczeń i wynagrodzeń jest upubliczniania z podaniem nazwiska lub nazwy. Jeśli Przedstawiciel zawodu medycznego lub Organizacja ochrony zdrowia nie udzieliła nam swej zgody na upublicznienie, wtedy wszystkie świadczenia i wynagrodzenia zaraportowane są w części zbiorczej. Oznacza to, że świadczenie i wynagrodzenie nie jest dokonywane na konkretne nazwisko lub nazwę, ale jako część sumy wszystkich świadczeń i wynagrodzeń tych Przedstawicieli zawodów medycznych i Organizacji ochrony zdrowia, które nie dostarczyły nam swojej zgody na upublicznienie. Raz udzielona zgoda może być odwołana. W takiej sytuacji Pfizer Polska w ciągu czternastu (14) dni wycofa upublicznienie i przeniesie odpowiednie świadczenia i wynagrodzenia do części zbiorczej raportu. W większości przypadków Organizacje ochrony zdrowia mają w Polsce osobowość prawną, dlatego Pfizer Polska nie ma obowiązku zbierania zgód od tych Organizacji.

 

Leki bez recepty (Over The Counter): świadczenia i wynagrodzenia dotyczące relacji pomiędzy Przedstawicielami zawodów medycznych lub Organizacjami ochrony zdrowia a Działem OTC firmy Pfizer Polska nie są objęte Kodeksem Przejrzystości.

 

Świadczenia i wynagrodzenia z podmiotów firmy Pfizer operujących w innych krajach (cross border): Niniejszy raport zawiera świadczenia i wynagrodzenia do Przedstawicieli zawodów medycznych jak i Organizacji ochrony zdrowia, którzy są rezydentami Polski. Obejmuje to także świadczenia i wynagrodzenia (zarówno bezpośrednie jak i pośrednie) dokonywane poprzez podmioty Pfizer w pozostałych krajach Europy objętych Kodeksem Przejrzystości EFPIA. Dla innych, niezrzeszonych w EFPIA krajów Pfizer Polska będzie starał się uzyskać i upublicznić świadczenia i wynagrodzenia. W kolejnych upublicznieniach będziemy kontynuować naszą podróż w kierunku pełnej przejrzystości i ulepszymy nasz proces transakcji międzynarodowych „cross border”.

 

Waluta: świadczenia i wynagrodzenia raportowane są w Polskich Złotych (PLN). świadczenia i wynagrodzenia w innej walucie zostały skonwertowane na Polski Złoty (PLN) w chwili, kiedy powstawał ten raport. W procesie konwersji uwzględniony został standardowy współczynnik wymiany waluty firmy Pfizer.

 

Darowizny rzeczowe: Pfizer Polska raportuje darowizny rzeczowe brutto (z VAT).

 

Podatek VAT: Pfizer Polska raportuje świadczenia i wynagrodzenia brutto (z VAT).