Kodeks Przejrzystości Europejskiej Federacji Przemysłu Farmaceutycznego i Stowarzyszeń EFPIA


1. Wstęp 

 

Pfizer Polska regularnie współpracuje z Przedstawicielami zawodów medycznych (HCPs) oraz Organizacjami ochrony zdrowia (HCOs), którzy doradzają nam w obszarach rozwoju leków, pełniejszym zrozumieniu roli, jaką nasze leki pełnią w terapiach pacjenckich, w ekonomice zdrowia oraz w najlepszych praktykach klinicznych. Te robocze relacje są niezbędne do pozyskania rzetelnych informacji, potrzebnych nam, by dostarczać innowacyjnych metod leczenia udoskonalających życie i zdrowie pacjentów oraz aby dzielić się informacją, pomocną w podejmowaniu decyzji dotyczących badań klinicznych.

 

Chcemy, aby nasze społeczeństwo wiedziało i rozumiało, co i w jaki sposób robimy. W tym celu zobowiązaliśmy się do przestrzegania zasad przejrzystości o tym, jak prowadzimy biznes oraz o relacjach z Przedstawicielami zawodów medycznych i Organizacjami ochrony zdrowia. Ufamy, że dzielenie się informacjami o tych relacjach jest uczciwym i otwartym sposobem, który pomoże nam pokazać istotną wartość, jaką wnoszą one w nasz wysiłek polepszania życia i zdrowia pacjentów.

 

Wierzymy, że jawność jest niezbędna, aby zbudować i utrzymać zaufanie do nas i do naszych produktów. Silnie wspieramy wysiłki Europejskiej Federacji Stowarzyszeń i Firm Farmaceutycznych EFPIA, aby wzmocnić i ulepszyć zasady przejrzystości w całym przemyśle farmaceutycznym.

 

Kodeks Przejrzystości EFPIA dostarcza nam wspólnej bazy zasad raportowania świadczeń i wynagrodzeń w całej Europie. Więcej informacji dotyczących Kodeksu można otrzymać na portalu Stowarzyszenia EFPIA: http://transparency.efpia.eu lub http://www.kodeksprzejrzystosci.pl

 

26 czerwca 2020 r. opublikujemy raport świadczeń i wynagrodzeń, których Pfizer Polska dokonał w roku 2019 dla Przedstawicieli zawodów medycznych oraz dla Organizacji ochrony zdrowia, będących rezydentami w Polsce. Niniejsza nota metodologiczna prezentuje niektóre, najistotniejsze aspekty dotyczące kategorii świadczeń i wynagrodzeń oraz formatu ich upublicznienia.

 

 

 

Świadczenia uzyskane przez Przedstawicieli zawodów medycznych

 

 

 

Świadczenia uzyskane przez Organizacje ochrony zdrowia

 

 

 

 

Świadczenia związane z działalnością badawczo-rozwojową

 

 

Powyższe informacje są publikowane wyłącznie do celów przejrzystości, w szczegółach określonych w INFORMACJI O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEDSTAWICIELI ZAWODÓW MEDYCZNYCH DLA KRAJÓW EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO (w sekcji „PUBLIKOWANIE INFORMACJI O PRZEKAZANYM PZM WSPARCIU”). Nie wiąże się to z generalną autoryzacją dla użytkowników strony internetowej do dalszego przetwarzania danych PZM, takiego jak łączenie ich z informacjami publikowanymi na innych stronach internetowych.

 

2. Aktywności Pfizer Polska związane z kategoriami Kodeksu Przejrzystości.

 

Poniższe tabele wyjaśniają, jakie aktywności są raportowane w poszczególnych kategoriach Kodeksu Przejrzystości EFPIA.

 

Kategoria EFPIA

Subkategoria EFPIA

Aktywności

Darowizny i granty (tylko HCO)

n/a

 • Darowizny na cele charytatywne.
 • Darowizny na cele biznesowe.
 • Granty edukacyjne (np. stypendia, kursy organizowane przez HCO, gdzie Pfizer nie ma wpływu na wybór uczestników będących HCP).
 • Opłaty dla wykładowców klasyfikowane jako stypendia edukacyjne. 

Koszty udziału  w wydarzeniu

Wartości umów sponsoringu  (tylko HCO)

 • Umieszczenie logo marki w programie wydarzenia lub zaproszeniu na wydarzenie w zamian za wsparcie programu.
 • Wsparcie wydarzenia w zamian za powierzchnię wystawienniczą lub reklamową.
 • Inna powierzchnia reklamowa w formacie papierowym lub elektronicznym.
 • Sympozjum satelitarne podczas kongresu
 • Jeśli są częścią pakietu: identyfikatory, napoje, posiłki, będące w gestii organizatora (zawarte w umowie sponsoringowej)
 • Każda inna aktywność kwalifikowana jako „Sponsoring korporacyjny” według antykorupcyjnych polityk Pfizer
 • Sponsoring wykładowcy i kursów, organizowanych przez HCO, kwalifikowanych jako „Sponsoring korporacyjny” według antykorupcyjnych polityk Pfizer
 • Wsparcie wydarzenia za pośrednictwem Organizatorów Logistycznych (PCO): świadczenia i wynagrodzenia są upubliczniane w zależności, kto jest beneficjentem świadczenia czyli pod nazwą HCO lub PCO.

Opłaty rejestracyjne

 • Koszty udziału HCP/HCO w wydarzeniu, którego organizatorem nie jest Pfizer. 

Koszty podróży i zakwaterowania

 • Podróż (np. bilety lotnicze, kolejowe, taksówka, wynajęty samochód, opłaty drogowe, kilometrówka w przypadku własnego środka transportu, parking)
 • Zakwaterowanie
 • Wizy
 • Ubezpieczenie podróżne, jeśli pozostaje w związku z podróżą

Wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług

Wynagrodzenia

 • Wykłady i prelekcje
 • Praca w zespołach doradczych*
 • Trening prelegenta
 • Wywiady post-marketingowe
 • Nieinterwencyjne badania, retrospektywne z natury
 • Opracowania medyczne
 • Analiza danych
 • Przygotowanie materiałów edukacyjnych
 • Doradztwo i konsultacje
 • Udział w edukacyjnych programach mentorskich
 • Każda inna aktywność kwalifikowana jako „Sponsoring korporacyjny” według antykorupcyjnych polityk Pfizer

Wydatki dodatkowe

 • Podróż (np. bilety lotnicze, kolejowe, taksówka, wynajęty samochód, opłaty drogowe, kilometrówka w przypadku własnego środka transportu, parking)
 • Zakwaterowanie
 • Wizy
 • Ubezpieczenie podróżne, jeśli pozostaje w związku z podróżą

Świadczenia związane z działalnością badawczo-rozwojową (zagregowane)

n/a

 • Badania kliniczne
 • Komitety Monitorowania Danych związane z badaniami
 • Badania nieinterwencyjne, prospektywne z natury
 • Badania zainicjowane przez lekarzy-badaczy (IIR)
 • Współpraca kliniczno-badawcza

 

* Z wyłączeniem Komitetów Monitorowania Danych związanych z badaniami, które są upubliczniane w kosztach zagregowanych w sekcji “Działalność badawczo-rozwojowa”.

 

3. Źródła informacji

 

Informacje i dane dotyczące upublicznionych świadczeń i wynagrodzeń w tym raporcie pochodzą z wielu źródeł wewnętrznych firmy Pfizer. Przedstawiamy poniżej rysunek poglądowy procesu zbierania i raportowana danych.

 

 

Upubliczniane świadczenia i wynagrodzenia zbierane są z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych, następnie przekazywane do centralnej bazy danych gdzie są weryfikowane i przygotowywane do raportowania. Z bazy centralnej generowany jest Raport Przejrzystości.

 

4. Definicje  świadczeń i wynagrodzeń

Ta sekcja opisuje niektóre kluczowe aspekty definicji związanych ze świadczeniami i wynagrodzeniami.

 

Definicja Przedstawiciela zawodu medycznego (HCP)

Przedstawicielem zawodu medycznego jest każda osoba fizyczna:

 

a. będąca lekarzem, lekarzem dentystą, farmaceutą, felczerem (starszym felczerem), pielęgniarką, położną, diagnostą laboratoryjnym, ratownikiem medycznym lub technikiem farmaceutycznym, lub

 

b. inna niż wymienione w pkt a) powyżej, która w ramach wykonywanego zawodu uprawniona jest do przepisywania, nabywania, dostarczania, zalecania lub podawania produktów leczniczych, lub

 

c. będąca urzędnikiem lub pracownikiem organu administracji lub innej organizacji lub instytucji, działającej zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, który to podmiot może nabywać, dostarczać lub podawać produkty lecznicze, jeżeli osoba ta uczestniczy w procesie nabywania, dostarczania lub podawania produktów leczniczych,

 

wykonująca zawód na terenie Europy. Za Przedstawicieli zawodów medycznych uznaje się również te osoby zatrudnione przez Sygnatariusza Kodeksu Przejrzystości na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, których podstawowym zajęciem jest wykonywanie zawodów wskazanych w pkt a) i b) powyżej.

 

Definicja Organizacji ochrony zdrowia (HCO):

Organizacją ochrony zdrowia jest każdy podmiot:

 

a. będący placówką opieki zdrowotnej, organizacją medyczną lub organizacją naukową z zakresu zdrowia lub medycyny, niezależnie od jego formy organizacyjnej i prawnej, taki jak szpital, klinika, fundacja, uczelnia, inna instytucja dydaktyczna lub towarzystwo naukowe (z wyjątkiem organizacji pacjentów w rozumieniu Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego), lub
 

b. za pośrednictwem którego udzielane są świadczenia przez jednego lub więcej Przedstawicieli zawodów medycznych,

 

z siedzibą na terytorium Europy. Za Organizacje ochrony zdrowia nie są uważani przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy lub detaliczny produktami leczniczymi.

 

Pracownicy Pfizer, będący praktykującymi lekarzami: Żaden pracownik Pfizer Polska, który praktykuje jako lekarz, nie jest objęty Raportem Przejrzystości.

 

Terminowość świadczeń i wynagrodzeń: niniejszy raport zawiera wszystkie świadczenia i wynagrodzenia, których data transakcyjna wypadła w roku 2019. Datę transakcyjną najczęściej definiujemy, jako datę płatności z naszych systemów finansowych. W przypadku spotkań jest to ich ostatni dzień.

 

Data transakcji:

Transakcje bezpośrednie: data płatności w systemie SAP.

Transakcje pośrednie: data raportowania jest datą wydarzenia (ostatni dzień wydarzenia w przypadku trwających kilka dni).

 

Kontrakty wieloletnie: w sytuacji, gdy kontrakt jest wieloletni, jego indywidualne świadczenia i wynagrodzenia są upubliczniane w odpowiednich okresach raportowania.

 

Postępowanie w przypadku nieskonsumowania lub częściowego skonsumowania przekazanego świadczenia: Jeśli nie doszło do przekazania wartości, informacja o świadczeniu i wynagrodzeniu nie podlega publikacji. Jeśli nie doszło do skonsumowania, lub doszło tylko do częściowego skonsumowania przekazanego świadczenia, to informacja o tym świadczeniu podlega opublikowaniu.

 

Pozyskiwanie zgód od Przedstawicieli zawodów medycznych lub Organizacji ochrony zdrowia na upublicznienie świadczeń i wynagrodzeń zgodnie z GDPR (RODO):

W zależności od obowiązujących przepisów prawnych, Pfizer upublicznia świadczenia i wynagrodzenia na podstawie: 1. obowiązku ustawowego 2. zgody Przedstawiciela zawodów medycznych oraz niektórych Organizacji ochrony zdrowia na upublicznienie 3. tzw. wyższego interesu, opisanego w Nocie Prywatności EEA Pfizer HCP Privacy Notice.

 

Pfizer Polska prosi Przedstawicieli zawodów medycznych o wyrażenie zgody na piśmie, natomiast w uzasadnionych przypadkach prosimy także Organizacje ochrony zdrowia o przekazanie nam takich zgód. Raz udzielona zgoda może być odwołana.

 

We wszystkich przypadkach, Nota Prywatności EEA Pfizer HCP Privacy Notice jest przedstawiana każdemu Przedstawicielowi zawodów medycznych i dostępna na stronach z Raportami Przejrzystości. Dokładamy najlepszych starań, aby orędować na rzecz przejrzystości i wyjaśniać jej społeczne korzyści. Nasze upublicznienie nie zawiera pełnych danych identyfikacyjnych (chyba, że wymagane jest z racji obowiązujących przepisów lokalnego prawa). Wprowadziliśmy również mechanizmy techniczne na stronach internetowych dotyczących przejrzystości, aby zabezpieczyć i zminimalizować ryzyko łatwego wyszukiwania indywidualnych danych przez wyszukiwarki internetowe.

 

Tak długo, jak będzie obowiązywać podstawa prawna (np. zależnie od kraju, nie będzie zmian w obowiązującym zakresie, zgoda nie zostanie odwołana lub osoba indywidualna nie jest przedmiotem interesu wyższego firmy Pfizer), suma świadczeń i wynagrodzeń dla danego Przedstawiciela zawodów medycznych lub Organizacji ochrony zdrowia będzie upubliczniona pod jego nazwiskiem/nazwą.

 

W przypadku, gdy podstawa prawna zmieni się, raport będzie aktualizowany w ciągu 14 dni. W szczególności, jeśli nie obowiązuje żadna z powyższych podstaw prawnych, świadczenia i wynagrodzenia upublicznione są w sumie zbiorczej (zagregowanej) w tejże sekcji raportu. To oznacza, że świadczenia i wynagrodzenia nie są publikowane pod nazwiskiem HCP ani nazwą HCO, ale jako część sumy zbiorczej, co nie wynika z żadnej z wyżej wymienionych podstaw prawnych (np. jeśli wymagana jest zgoda na upublicznienie danych i dotyczy każdego HCP i HCO, który tej zgody nie wyraził bądź później ją odwołał) w trakcie okresu raportowania.

 

W przypadku Polski, Pfizer upublicznia świadczenia i wynagrodzenia dla Organizacji ochrony zdrowia (posiadających osobowość prawną), co nie podlega ochronie danych w świetle GDPR/RODO ponieważ nie są one danymi osobowymi. Zbieramy zgody wyłącznie od HCO ze statusem jednoosobowych działalności gospodarczych lub spółek cywilnych.

 

Leki bez recepty (Over The Counter): świadczenia i wynagrodzenia dotyczące relacji pomiędzy Przedstawicielami zawodów medycznych lub Organizacjami ochrony zdrowia a Działem OTC firmy Pfizer Polska nie są objęte Kodeksem Przejrzystości.

 

Świadczenia i wynagrodzenia z podmiotów firmy Pfizer operujących w innych krajach (cross border): Niniejszy raport zawiera świadczenia i wynagrodzenia do Przedstawicieli zawodów medycznych jak i Organizacji ochrony zdrowia, którzy są rezydentami Polski. Obejmuje to także świadczenia i wynagrodzenia (zarówno bezpośrednie jak i pośrednie) dokonywane poprzez podmioty Pfizer w 33 krajach Europy objętych Kodeksem Przejrzystości EFPIA. Dla innych, niezrzeszonych w EFPIA krajów Pfizer Polska będzie starał się uzyskać i upublicznić świadczenia i wynagrodzenia. W kolejnych upublicznieniach będziemy kontynuować naszą podróż w kierunku pełnej przejrzystości i ulepszymy nasz proces transakcji międzynarodowych „cross border”.

 

Waluta: świadczenia i wynagrodzenia raportowane są w Polskich Złotych (PLN). Świadczenia i wynagrodzenia w innej walucie zostały skonwertowane na Polski Złoty (PLN) w chwili, kiedy powstawał ten raport. W procesie konwersji uwzględniony został standardowy współczynnik wymiany waluty firmy Pfizer.

 

Darowizny rzeczowe: Pfizer Polska raportuje darowizny rzeczowe brutto (z VAT).

 

Podatek VAT: Pfizer Polska raportuje świadczenia i wynagrodzenia brutto (z VAT).

 

Identyfikator unikatowy: niniejszy raport został częściowo zbudowany w oparciu o unikatowy wewnętrzny identyfikator Cegedim OneKey ID, jednak z uwagi na opcjonalność tego identyfikatora nie jest on ujęty w raporcie.

 

Przedstawiciel zawodów medycznych (HCP) prowadzący działalność gospodarczą: świadczenia i wynagrodzenia upubliczniane są w sekcji HCP.