Odpowiedzialność społeczna w Pfizer

X

Corporate Responsibility (CR) - odpwiedzialność biznesu to wpisane w strategię firmy długofalowe podejście do biznesu w kontekście jego oddziaływania na środowisko naturalne, interakcji ze społecznościami lokalnymi czy zarządzania ładem korporacyjnym. To dążenie do zapewnienia efektywności i dochodowości biznesu przy zachowaniu równowagi między interesem firmy a dbałością o zasady etyczne, prawa pracowników, otoczenie społeczne i środowisko naturalne.

W Pfizer wierzymy, że dzięki ciągłemu doskonaleniu standardów CR, tj. stałemu podnoszeniu jakości naszych produktów i odpowiadaniu na zmieniające się oczekiwania rynku wzmacniamy wartość firmy, realizując nasz cel  - zapewnienie pacjentom leczenia, które przyczynia się do istotnej poprawy jakości ich życia

W firmie Pfizer wierzymy, że dzięki ciągłemu doskonaleniu standardów Corporate Responsibility wzmacniamy wartość firmy, realizując nasz cel - zapewnienie pacjentom leczenia, które przyczynia się do istotnej poprawy jakości ich życia.
Społeczności globalnie

Społeczności globalnie

>
X

Leki firmy Pfizer i współpraca ze społecznościami przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia ludzi na całym świecie. Współpraca ze społecznościami koncentruje się na inwestowaniu zasobów firmy - ludzi, umiejętności, doświadczeń i funduszy - w celu poszerzenia dostępu do leków i opieki zdrowotnej w społecznościach, w których dostęp do takich usług jest utrudniony.

Dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu i współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, organizacjami wielostronnymi, przedstawicielami władz i partnerami z sektora prywatnego firma Pfizer dąży do opracowania i wdrożenia zrównoważonych programów pomocy, wpływających pozytywnie na globalny stan zdrowia ludzi. Na przykład firma Pfizer:

- opracowała globalny program Global Health Fellows (GHF), w ramach którego

pracownicy firmy Pfizer współpracują z organizacjami non-profit na rzecz rozwiązywania problemów systemowych związanych z opieką zdrowotną i służenia społecznościom w potrzebie cenną pomocą techniczną, wiedzą i istotnymi umiejętnościami. Dotychczas ponad 300 pracowników we współpracy z ponad 40 organizacjami wzięło udział w programie w 40 krajach.

jest współautorem międzynarodowej inicjatywy na rzecz walki z jaglicą (International Trachoma Initiative), będącej publiczno-prywatnym partnerstwem powołanym w celu wyeliminowania głównej, uleczalnej przyczyny ślepoty na świecie. Pfizer przeznaczył na ten cel ponad 280 mln terapii antybiotykowych w 21 krajach;

- zapewnia edukację i pomoc dotyczącą opieki zdrowotnej, prowadzi programy promujące zdrowy tryb życia i świadczy inne usługi zdrowotne przeznaczone dla społeczności w ramach programu Pfizer Health Solutions.

 

Dodatkowe informacje na temat inwestycji zdrowotnych firmy Pfizer można znaleźć w corocznym sprawozdaniu Pfizer dostępnym w części Responsibility na stronie internetowej pod adresem www.pfizer.com

Dobre praktyki

Dobre praktyki

>
X

Dla firmy Pfizer istotne jest budowanie zaufania wśród interesariuszy nie tylko poprzez wprowadzanie innowacji zapewniających pacjentom terapie, które polepszą ich życie, lecz również poprzez sposób prowadzenia działalności.

Każdy pracownik Pfizer, niezależnie od funkcji i stanowiska, jest zobowiązany do uczciwości, rzetelności i postępowania zgodnie z wytycznymi wewnętrznego kodeksu etycznego i wszelkimi politykami pomocniczymi. Wypracowane przez Pfizer wytyczne nie tylko pokrywają się z przepisami prawnymi i zapisami kodeksów branżowych, lecz również nakładają dalsze samoregulacje. 

Poprzez przynależność do organizacji takich jak Związek Pracodawców Firm Innowacyjnych INFARMA i Izba Gospodarcza FARMACJA POLSKA, Pfizer jest sygnatariuszem kodeksów branżowych, które zawierają wytyczne dotyczące etycznej i przejrzystej współpracy ze środowiskiem medycznym. 

Pfizer był również pierwszą amerykańską spółką, która (w 1992 roku) stworzyła dział Corporate Governance dbający o odpowiedzialne i przejrzyste zarządzanie ładem korporacyjnym i otwartą komunikację Spółki z jej udziałowcami. 

Polityka różnorodności

Polityka różnorodności

>
X

Pfizer promuje politykę różnorodności, tolerancji i równouprawnienia, wspierając m.in. aktywną rolę kobiet w biznesie. Jedna z inicjatyw Pfizer w tym zakresie to Światowa Rada Kobiet (Global Women’s Council) składająca się zarówno z kobiet, jak i mężczyzn zajmujących wysokie stanowiska na całym świecie, dla których wspólnym celem jest przyśpieszenie procesu, dzięki któremu firma Pfizer stanie się dla kobiet najchętniej wybieranym pracodawcą. 

 

Obecnie w Polsce 63 proc. pracowników stanowią kobiety, również kobieta jest Prezesem firmy. W grupie zarządzającej Pfizer w Polsce jest 8 kobiet i 3 mężczyzn!

Pfizer Polska od lat wspiera również inicjatywy edukacyjne podejmowane przez organizacje non-profit mające na celu budowanie świadomości prozdrowotnej.
Społeczności lokalne

Społeczności lokalne

>
X

Chcemy, aby nasza firma była blisko ludzi w potrzebie i dawała nadzieję na lepsze jutro. Dlatego, poza wpisanym w działalność firmy dążeniem do poszerzania dostępu do leków i opieki zdrowotnej, Pfizer stara się wspierać ludzi najbardziej potrzebujących, pokrzywdzonych przez los lub chorych, zwłaszcza dzieci.

 

Jesteśmy dumni z Pracowników Pfizer  Polska, którzy od lat wspierają  dzieci wychowujące się w trudnych warunkach, m.in. poprzez akcje takie jak „Bajkowe lato”, której celem jest stworzenie dla nich m.in. biblioteki z książkami i grami planszowymi, które umilą dzieciom czas wakacji.

 

W 2015 roku udzieliliśmy wsparcia następującym organizacjom pozarządowym reprezentującym potrzeby pacjentów:

 

Fundacja „Dzielna Matka” Pomocy Rodzinom Dzieci z Niepełnosprawnością Sprzężoną – wsparcie w kwocie 6 500 zł, przeznaczone na działania mające na celu wyrównywanie szans rodzin dzieci  z kilkoma niepełnosprawnościami naraz (niepełnosprawnością sprzężoną) poprzez ułatwianie im codziennego życia w takich obszarach jak: rehabilitacja, leczenie, jakość życia, reprezentowanie interesów dzieci i matek, egzekwowanie praw oraz budowanie świadomości społecznej.

 

Fundacja „Iskierka” – wsparcie w kwocie
6 000 zł, przeznaczone na działania edukacyjne podczas konferencji hematologicznej, związane z kampanią „Kilometry Dla Hemofilii”, organizowaną przez Pfizer Polska.

Federacja Stowarzyszeń Amazonki w Poznaniu – wsparcie w kwocie 10 000 zł, przeznaczone na kampanię edukacyjną Amazonek w zakresie zaawansowanego raka piersi oraz czynne uczestnictwo Amazonek w konferencji ABC3 na temat zaawansowanego raka piersi w Lizbonie w listopadzie 2015 r.

 

Fundacja "Tam i z powrotem" – wsparcie w kwocie 90 000 zł, przeznaczone na Program Edukacji Pacjenta realizowany w ramach Programu Edukacji Onkologicznej.

 

Fundacja CMP - Czy Mogę Pomóc? – wsparcie w kwocie 5 000 zł, przeznaczone na zapewnienie terapii logopedycznej podopiecznym Fundacji.

 

Fundacja „Aby Żyć” – wsparcie w kwocie 800 000 zł przeznaczone na realizację, a następnie kontynuację,  ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej pt. "Kleszczowe Zapalenie Mózgu - Szczepimy! Zapobiegamy!"

 

Fundacja „Aby Żyć” – wsparcie w kwocie 25 000 zł, przeznaczone na opracowanie materiałów edukacyjnych, skierowanych do społeczeństwa, na temat zakażeń wywołanych przez pneumokoki.

 

Fundacja „Aby Żyć” – wsparcie w kwocie 1 379 792 zł, przeznaczone na kampanię społeczno-edukacyjną na rzecz szczepień przeciwko pneumokokom.

 

Projekt wspierania przez Pfizer działalności Fundacji „Aby Żyć” został nominowany do głównej nagrody Rankingu Gazety Bankowej „Odpowiadam Polsce”  w kategorii „Zdrowie i Społeczeństwo” i znalazł się w gronie finalistów tego konkursu.

 

Stowarzyszenie Parasol dla Życia – wsparcie w kwocie 194 000 zł, przeznaczone na działania edukacyjne w zakresie profilaktyki szczepionkowej przeciwko infekcjom pneumokokowym dla rodziców, opiekunów i pracowników socjalnych.

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej 3MAJMY SIĘ RAZEM - wsparcie w kwocie
28 290 zł, przeznaczone na  organizację II Zlotu Rodziców Dzieci Chorych Reumatycznie oraz VI Zlotu Młodych Chorych na Choroby Reumatyczne.

 

Stowarzyszenie Amazonki Warszawa-Centrum - wsparcie w kwocie 4 000 zł, przeznaczone na opracowanie i wydanie materiałów informacyjno-edukacyjnych na temat raka piersi, w tym Gazety „Amazonki”.

 

Polskie Stowarzyszenie Osób z Nadciśnieniem Płucnym i Ich Przyjaciół - wsparcie w kwocie 15 000 zł, przeznaczone na wydanie kalendarza informacyjno-edukacyjnego na 2016 rok.

 

Fundacja Neuropozytywni - wsparcie w kwocie 25 000 zł, przeznaczone na cztery publikacje materiałów edukacyjnych na temat udarów mózgu na łamach kwartalnika „Świat Mózgu”.

 

Łącznie w 2015 roku, na wsparcie lokalnych organizacji i fundacji służących pacjentom, przeznaczyliśmy ponad 1,2 miliona złotych.

 

Wsparcie udzielone w 2014 roku

Środowisko naturalne

Środowisko naturalne

>
X

Jako firma, która promuje kulturę organizacyjną OWN IT!, czyli kulturę, w której każdy (pracownik) bierze odpowiedzialność za to, co robi, Pfizer przywiązuje wagę do kwestii ochrony środowiska. Każdy z nas powinien pamiętać o tym, że środowisko ma służyć nie tylko nam, ale i kolejnym pokoleniom. Przykładowe wyniki działań proekologicznych firmy Pfizer

to np. zmniejszenie emisji gazu cieplarnianego w 2012 r. o 16 proc. w stosunku do 2009 r. czy zmniejszenie poboru wody na cele produkcyjne w 2012 r. o 16 proc. w stosunku do 2009 r. Ponadto całkowita ilość odpadów wygenerowanych przez spółkę w 2012 r. była o 10 proc. mniejsza w stosunku do 2009 r., z czego przeciętnie recyclingowi poddano 33 proc. odpadów.