Odpowiedzialność społeczna w Pfizer

X

Corporate Responsibility (CR) - odpwiedzialność biznesu to wpisane w strategię firmy długofalowe podejście do biznesu w kontekście jego oddziaływania na środowisko naturalne, interakcji ze społecznościami lokalnymi czy zarządzania ładem korporacyjnym. To dążenie do zapewnienia efektywności i dochodowości biznesu przy zachowaniu równowagi między interesem firmy a dbałością o zasady etyczne, prawa pracowników, otoczenie społeczne i środowisko naturalne.

W Pfizer wierzymy, że dzięki ciągłemu doskonaleniu standardów CR, tj. stałemu podnoszeniu jakości naszych produktów i odpowiadaniu na zmieniające się oczekiwania rynku wzmacniamy wartość firmy, realizując nasz cel  - zapewnienie pacjentom leczenia, które przyczynia się do istotnej poprawy jakości ich życia

W firmie Pfizer wierzymy, że dzięki ciągłemu doskonaleniu standardów Corporate Responsibility wzmacniamy wartość firmy, realizując nasz cel - zapewnienie pacjentom leczenia, które przyczynia się do istotnej poprawy jakości ich życia.
Społeczności globalnie

Społeczności globalnie

>
X

Leki firmy Pfizer i współpraca ze społecznościami przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia ludzi na całym świecie. Współpraca ze społecznościami koncentruje się na inwestowaniu zasobów firmy - ludzi, umiejętności, doświadczeń i funduszy - w celu poszerzenia dostępu do leków i opieki zdrowotnej w społecznościach, w których dostęp do takich usług jest utrudniony.

Dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu i współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, organizacjami wielostronnymi, przedstawicielami władz i partnerami z sektora prywatnego firma Pfizer dąży do opracowania i wdrożenia zrównoważonych programów pomocy, wpływających pozytywnie na globalny stan zdrowia ludzi. Na przykład firma Pfizer:

- opracowała globalny program Global Health Fellows (GHF), w ramach którego

pracownicy firmy Pfizer współpracują z organizacjami non-profit na rzecz rozwiązywania problemów systemowych związanych z opieką zdrowotną i służenia społecznościom w potrzebie cenną pomocą techniczną, wiedzą i istotnymi umiejętnościami. Dotychczas ponad 300 pracowników we współpracy z ponad 40 organizacjami wzięło udział w programie w 40 krajach.

jest współautorem międzynarodowej inicjatywy na rzecz walki z jaglicą (International Trachoma Initiative), będącej publiczno-prywatnym partnerstwem powołanym w celu wyeliminowania głównej, uleczalnej przyczyny ślepoty na świecie. Pfizer przeznaczył na ten cel ponad 280 mln terapii antybiotykowych w 21 krajach;

- zapewnia edukację i pomoc dotyczącą opieki zdrowotnej, prowadzi programy promujące zdrowy tryb życia i świadczy inne usługi zdrowotne przeznaczone dla społeczności w ramach programu Pfizer Health Solutions.

 

Dodatkowe informacje na temat inwestycji zdrowotnych firmy Pfizer można znaleźć w corocznym sprawozdaniu Pfizer dostępnym w części Responsibility na stronie internetowej pod adresem www.pfizer.com

Dobre praktyki

Dobre praktyki

>
X

Dla firmy Pfizer istotne jest budowanie zaufania wśród interesariuszy nie tylko poprzez wprowadzanie innowacji zapewniających pacjentom terapie, które polepszą ich życie, lecz również poprzez sposób prowadzenia działalności.

Każdy pracownik Pfizer, niezależnie od funkcji i stanowiska, jest zobowiązany do uczciwości, rzetelności i postępowania zgodnie z wytycznymi wewnętrznego kodeksu etycznego i wszelkimi politykami pomocniczymi. Wypracowane przez Pfizer wytyczne nie tylko pokrywają się z przepisami prawnymi i zapisami kodeksów branżowych, lecz również nakładają dalsze samoregulacje. 

Poprzez przynależność do organizacji takich jak Związek Pracodawców Firm Innowacyjnych INFARMA i Izba Gospodarcza FARMACJA POLSKA, Pfizer jest sygnatariuszem kodeksów branżowych, które zawierają wytyczne dotyczące etycznej i przejrzystej współpracy ze środowiskiem medycznym. 

Pfizer był również pierwszą amerykańską spółką, która (w 1992 roku) stworzyła dział Corporate Governance dbający o odpowiedzialne i przejrzyste zarządzanie ładem korporacyjnym i otwartą komunikację Spółki z jej udziałowcami. 

Polityka różnorodności

Polityka różnorodności

>
X

Pfizer promuje politykę różnorodności, tolerancji i równouprawnienia, wspierając m.in. aktywną rolę kobiet w biznesie. Jedna z inicjatyw Pfizer w tym zakresie to Światowa Rada Kobiet (Global Women’s Council) składająca się zarówno z kobiet, jak i mężczyzn zajmujących wysokie stanowiska na całym świecie, dla których wspólnym celem jest przyśpieszenie procesu, dzięki któremu firma Pfizer stanie się dla kobiet najchętniej wybieranym pracodawcą. 

 

Obecnie w Polsce 63 proc. pracowników stanowią kobiety, również kobieta jest Prezesem firmy. W grupie zarządzającej Pfizer w Polsce jest 8 kobiet i 3 mężczyzn!

Pfizer Polska od lat wspiera również inicjatywy edukacyjne podejmowane przez organizacje non-profit mające na celu budowanie świadomości prozdrowotnej.
Społeczności lokalne

Społeczności lokalne

>
X

Chcemy, aby nasza firma była blisko ludzi w potrzebie i dawała nadzieję na lepsze jutro. Dlatego, poza wpisanym w działalność firmy dążeniem do poszerzania dostępu do leków i opieki zdrowotnej, Pfizer stara się wspierać ludzi najbardziej potrzebujących, pokrzywdzonych przez los lub chorych, zwłaszcza dzieci. 

Jesteśmy dumni z Pracowników Pfizer  Polska, którzy od lat wspierają  dzieci wychowujące się w trudnych warunkach, m.in. poprzez akcje takie jak „Bajkowe lato”, której celem jest stworzenie dla nich m.in. biblioteki z książkami i grami planszowymi, które umilą dzieciom czas wakacji. 

 

Pfizer Polska od lat wspiera również inicjatywy edukacyjne podejmowane przez organizacje non-profit mające na celu budowanie świadomości prozdrowotnej, m. in. w dziedzinie onkologii. Widzimy ogromną wartość w zaangażowaniu po stronie pacjentów, którzy bogatsi o trudne doświadczenia, często inicjują działania edukacyjne mające zachęcić społeczeństwo do profilaktyki i dbania o swoje zdrowie.

 

W 2014 roku udzieliliśmy wsparcia następującym organizacjom pozarządowym reprezentującym potrzeby pacjentów:

 

Fundacja ‘’Wygrajmy Zdrowie’’ – wsparcie w kwocie 49 446 zł, przeznaczone na edukację społeczeństwa w zakresie profilaktyki i zachowania zdrowia, wsparcie i zwiększenie wiedzy pacjentów onkologicznych i ich rodzin na temat leczenia oraz praw pacjenta i dostępności terapii, oraz 35 000 zł, na realizację akcji edukacyjnej dotyczącej leczenia nowotworów nerki, oraz zwiększenia świadomości na temat roli profilaktyki w zapobieganiu temu nowotworowi.

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej – wsparcie w kwocie 50 000 zł, przeznaczone na organizację VIII ogólnopolskiego Forum dla liderów organizacji i stowarzyszeń pacjentów w ramach obchodów Światowego Dnia Chorego, oraz 230 000 zł, na realizację kampanii społecznej ,,Wylecz się z Palenia”, skierowanej do osób, które w pierwszej kolejności powinny wyleczyć się z palenia, takich jak osoby po zawałach, udarach lub planujące dziecko.

 

Stowarzyszenie ‘’Parasol dla Życia’’ – wsparcie w kwocie 147 500 zł, przeznaczone na kontynuację projektu pilotażowego na temat aktualnej sytuacji epidemiologicznej zakażeń pneumokokowych, oraz profilaktyki inwazyjnych zakażeń bakteryjnych u dzieci.

 

Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych – wsparcie w kwocie 15 000 zł, przeznaczone na przygotowanie i dystrybucję materiałów edukacyjno-szkoleniowych dla pacjentów onkologicznych na temat praw pacjenta i jakości życia w chorobie, oraz 5000 zł na organizację konferencji w ramach III Forum Pacjentów Onkologicznych, zatytułowanej ,,Pacjent Onkologiczny w Procesie Zmian Systemowych”.
 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Młodych z Zapalnymi Chorobami Tkanki Łącznej – wsparcie w kwocie 20 000 zł, przeznaczone na organizację kampanii społecznej ,,Choroby reumatyczne mają wiele twarzy”.

 

Fundacja Pomocy Rodzinom z Niepełnosprawnością Sprzężoną ‘’Dzielna Matka’’ – wsparcie w kwocie 5 000 zł, przeznaczone na działalność naukowo-badawczą, charytatywno-opiekuńczą, opiekę i rehabilitację oraz inne działania Fundacji w ramach pomocy rodzinom z niepełnosprawnością sprzężoną.

Fundacja ‘’Aby Żyć’’ – wsparcie w kwocie 505 000 zł, przeznaczone na kampanię społeczno-edukacyjną na rzecz szczepień przeciwko pneumokokom, w ramach której prowadzone zostały działania mające na celu podniesienie świadomości społecznej, oraz 12 000 zł na przeprowadzenie trzech spotkań edukacyjnych dedykowanych samorządom i regionalnym interesariuszom systemu ochrony zdrowia, które poświęcone były tematyce zakażeń bakteryjnych, przede wszystkim u dzieci poniżej drugiego roku życia.

 

Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca – wsparcie w kwocie 11 500 zł, przeznaczone na akcję informacyjną dla pacjentów chorych na raka płuc.

 

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Chorych na Łuszczycę ‘’Psoriaris’’ – wsparcie w kwocie 10 000 zł, przeznaczone na organizację dwóch spotkań edukacyjnych w ramach konferencji z okazji Światowego Dnia Chorego na Łuszczycę.

 

Fundacja Pomocy Osobom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych oraz Osobom ze Schorzeniami Narządów Ruchu – wsparcie w kwocie 5 000 zł, przeznaczone na organizację konferencji ,,Pomorska Wiosna Ortopedyczna”, która odbyła się w miejscowości Rowy.

 

Fundacja ‘’Tam i z powrotem’’ – wsparcie w kwocie 49 200 zł, przeznaczone na akcję wydawniczą ,,Razem zwyciężymy raka!”, w ramach Programu Edukacji Onkologicznej, której celem jest dostarczenie osobom ze zdiagnozowaną chorobą nowotworową  oraz ich bliskim, rzetelnej i fachowej wiedzy dotyczącej wsparcia, profilaktyki, przebiegu oraz leczenia choroby.

 

Łącznie w 2014 roku, na wsparcie lokalnych organizacji i fundacji służących pacjentom, przeznaczyliśmy ponad 1,1 miliona złotych.

Środowisko naturalne

Środowisko naturalne

>
X

Jako firma, która promuje kulturę organizacyjną OWN IT!, czyli kulturę, w której każdy (pracownik) bierze odpowiedzialność za to, co robi, Pfizer przywiązuje wagę do kwestii ochrony środowiska. Każdy z nas powinien pamiętać o tym, że środowisko ma służyć nie tylko nam, ale i kolejnym pokoleniom. Przykładowe wyniki działań proekologicznych firmy Pfizer

to np. zmniejszenie emisji gazu cieplarnianego w 2012 r. o 16 proc. w stosunku do 2009 r. czy zmniejszenie poboru wody na cele produkcyjne w 2012 r. o 16 proc. w stosunku do 2009 r. Ponadto całkowita ilość odpadów wygenerowanych przez spółkę w 2012 r. była o 10 proc. mniejsza w stosunku do 2009 r., z czego przeciętnie recyclingowi poddano 33 proc. odpadów.